- Thực hiện công văn số 294/CV-HĐPHngày 31/1/2019 của Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật thành phố Hà nội về việc tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kì họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV;- Thực hiện công văn số 507/SGDĐT-VP ...